Bảng code mã màu dùng cho lập trình HTML và CSS

0
744

Hôm nay, Blog LuuAnh.com chia sẻ đến độc giả bảng code mã màu dùng cho lập trình HTML và CSS.

code_ma_mau
Bảng mã màu này có rất nhiều thể loại, đặc biệt có sẵn luôn ô màu để cho các bạn lựa chọn đúng mã cho màu các bạn thích.
Công việc còn lại của các bạn chỉ là nhìn bảng màu, chọn màu mà hợp với sở thích rồi copy mã màu và dùng cho HTML và CSS để có được những kiểu dáng đẹp nhất.Để tùy chỉnh độ màu hơn nữa, với độ chính xác cao tuyệt đối, các bạn click vào link tại đây và tiến hành điều chỉnh màu qua 2 dấu chấm ở chiều ngang và rộng trên bảng màu để lấy mã chính xác nhất.

bang_code_ma_mau

 

Chúc các bạn thành công với những phong cách màu hài hòa cho riêng mình!

Màu sắc gần màu đỏ
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
57 hạt dẻ hatde IndianRed #CD5C5C chọn
66 san hô nhạt sanhonhat LightCoral #F08080 chọn
120 cá hồi cahoi Salmon #FA8072 chọn
33 cá hồi đậm cahoidam DarkSalmon #E9967A chọn
20 đỏ thẫm dotham Crimson #DC143C chọn
116 đỏ do Red #FF0000 chọn
44 đỏ ngói dongoi FireBrick #B22222 chọn
32 đỏ tối dotoi DarkRed #8B0000 chọn
Màu sắc gần màu hồng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
112 hồng hong Pink #FFC0CB chọn
71 hồng nhạt hongnhat LightPink #FFB6C1 chọn
56 hồng tươi hongtuoi HotPink #FF69B4 chọn
39 hồng thẫm hongtham DeepPink #FF1493 chọn
92 hồng tím hongtim MediumVioletRed #C71585 chọn
108 hồng tái hongtai PaleVioletRed #D87093 chọn
Màu sắc gần màu cam
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
72 cá hồi nhạt cahoinhat LightSalmon #FFA07A chọn
17 san hô sanho Coral #FF7F50 chọn
135 cà chua cachua Tomato #FF6347 chọn
103 cam đỏ camdo OrangeRed #FF4500 chọn
30 cam đậm camdam Darkorange #FF8C00 chọn
102 cam cam Orange #FFA500 chọn
Màu sắc gần màu vàng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
50 vàng vang Gold #FFD700 chọn
142 màu da bưởi buoi Yellow #FFFF00 chọn
78 bưởi nhạt buoinhat LightYellow #FFFFE0 chọn
64 vàng sa vangsa LemonChiffon #FFFACD chọn
68 mật đông nhạt matdongnhat LightGoldenRodYellow #FAFAD2 chọn
109 khói đu đủ khoidudu PapayaWhip #FFEFD5 chọn
96 rắn hổ mang ranhomang Moccasin #FFE4B5 chọn
110 khói quả đào khoiquadao PeachPuff #FFDAB9 chọn
105 mật đông tái matdongtai PaleGoldenRod #EEE8AA chọn
60 ka ki kaki Khaki #F0E68C chọn
27 ka ki đậm kakidam DarkKhaki #BDB76B chọn
Màu sắc gần màu tím
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
134 cây kế cayke Thistle #D8BFD8 chọn
113 màu trái mận man Plum #DDA0DD chọn
137 tím tim Violet #EE82EE chọn
104 phong lan phonglan Orchid #DA70D6 chọn
47 hoa vân anh hoavananh Fuchsia #FF00FF chọn
Xem
Ghi chú 1Y như: Magenta – SND 82
82 thuốc nhuộm thuocnhuom Magenta #FF00FF chọn
Y
như: Fuchsia – SND 47
86 phong lan trung phonglantrung MediumOrchid #BA55D3 chọn
87 tía trung tiatrung MediumPurple #9370D8 chọn
11 tím lam timlam BlueViolet #8A2BE2 chọn
38 tím tối timtoi DarkViolet #9400D3 chọn
31 phong lan tối phonglantoi DarkOrchid #9932CC chọn
28 thuốc nhuộm tối thuocnhuomtoi DarkMagenta #8B008B chọn
115 tía tia Purple #800080 chọn
58 chàm cham Indigo #4B0082 chọn
127 lam phiến lamphien SlateBlue #6A5ACD chọn
35 lam phiến tối lamphientoi DarkSlateBlue #483D8B chọn
Màu sắc gần màu xanh lá cây
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
54 vàng lục vangluc GreenYellow #ADFF2F chọn
15 rượu tu viện ruoutuvien Chartreuse #7FFF00 chọn
63 xanh cỏ xanhco LawnGreen #7CFC00 chọn
79 chanh chanh Lime #00FF00 chọn
80 lục chanh lucchanh LimeGreen #32CD32 chọn
106 lục tái luctai PaleGreen #98FB98 chọn
70 lục nhạt lucnhat LightGreen #90EE90 chọn
90 lục xuân trung lucxuantrung MediumSpringGreen #00FA9A chọn
130 lục xuân lucxuan SpringGreen #00FF7F chọn
88 lục biển trung lucbientrung MediumSeaGreen #3CB371 chọn
122 lục biển lucbien SeaGreen #2E8B57 chọn
46 lục rừng lucrung ForestGreen #228B22 chọn
53 lục luc Green #008000 chọn
26 lục đậm lucdam DarkGreen #006400 chọn
143 lục vàng lucvang YellowGreen #9ACD32 chọn
101 xám oliu xamoliu OliveDrab #6B8E23 chọn
100 oliu oliu Olive #808000 chọn
29 lục oliu đậm lucoliudam DarkOliveGreen #556B2F chọn
84 nước biển trung nuocbientrung MediumAquaMarine #66CDAA chọn
34 lục biển tối lucbientoi DarkSeaGreen #8FBC8F chọn
73 lục biển nhạt lucbiennhat LightSeaGreen #20B2AA chọn
23 xanh lơ đậm xanhlodam DarkCyan #008B8B chọn
133 mòng kết mongket Teal #008080 chọn
Màu sắc gần màu xanh dương
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
3 nước lơ nuoclo Aqua #00FFFF chọn
Xem
Ghi chú 1Y như: Cyan – SND 21
21 xanh lơ xanhlo Cyan #00FFFF chọn
Y
như: Aqua – SND 3
67 xanh lơ nhạt xanhlonhat LightCyan #E0FFFF chọn
107 ngọc lam tái ngoclamtai PaleTurquoise #AFEEEE chọn
4 nước biển nuocbien Aquamarine #7FFFD4 chọn
136 ngọc lam ngoclam Turquoise #40E0D0 chọn
91 ngọc lam trung ngoclamtrung MediumTurquoise #48D1CC chọn
37 ngọc lam tối ngoclamtoi DarkTurquoise #00CED1 chọn
14 lam học viên lamhocvien CadetBlue #5F9EA0 chọn
131 xanh thép xanhthep SteelBlue #4682B4 chọn
77 xanh thép nhạt xanhthepnhat LightSteelBlue #B0C4DE chọn
114 lam bột lambot PowderBlue #B0E0E6 chọn
65 lam nhạt lamnhat LightBlue #ADD8E6 chọn
126 da trời datroi SkyBlue #87CEEB chọn
74 da trờI nhạt datroinhat LightSkyBlue #87CEFA chọn
40 da trời đậm datroidam DeepSkyBlue #00BFFF chọn
42 lam tinh ranh lamtinhranh DodgerBlue #1E90FF chọn
18 lam hoa bắp lamhoabap CornflowerBlue #6495ED chọn
89 lam phiến trung lamphientrung MediumSlateBlue #7B68EE chọn
118 xanh hoàng gia xanhhoanggia RoyalBlue #4169E1 chọn
10 lam lam Blue #0000FF chọn
85 trung lam trunglam MediumBlue #0000CD chọn
22 lam tối lamtoi DarkBlue #00008B chọn
98 xanh dương đậm xanhduongdam Navy #000080 chọn
93 lam nữa đêm lamnuadem MidnightBlue #191970 chọn
Màu sắc gần màu nâu
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
19 tơ bắp tobap Cornsilk #FFF8DC chọn
9 hạnh tái hanhtai BlanchedAlmond #FFEBCD chọn
7 sứ su Bisque #FFE4C4 chọn
97 trắng mọi trangmoi NavajoWhite #FFDEAD chọn
139 lúa mì luami Wheat #F5DEB3 chọn
13 gỗ go BurlyWood #DEB887 chọn
132 màu ram nắng ramnang Tan #D2B48C chọn
117 nâu hồng nauhong RosyBrown #BC8F8F chọn
121 nâu cát naucat SandyBrown #F4A460 chọn
51 mật đông matdong GoldenRod #DAA520 chọn
24 mật đông tối matdongtoi DarkGoldenRod #B8860B chọn
111 peru peru Peru #CD853F chọn
16 sôcôla socola Chocolate #D2691E chọn
119 da nâu danau SaddleBrown #8B4513 chọn
124 đất sắt nâu datsatnau Sienna #A0522D chọn
12 nâu nau Brown #A52A2A chọn
83 pháo hoang phaohoang Maroon #800000 chọn
Màu sắc gần màu trắng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
140 trắng trang White #FFFFFF chọn
129 tuyết tuyet Snow #FFFAFA chọn
55 sương mật ong suongmatong HoneyDew #F0FFF0 chọn
94 kem bạc hà kembacha MintCream #F5FFFA chọn
5 trắng LHQ tranglhq Azure #F0FFFF chọn
1 lam Alice lamalice AliceBlue #F0F8FF chọn
49 trắng ma trangma GhostWhite #F8F8FF chọn
141 khói trắng khoitrang WhiteSmoke #F5F5F5 chọn
123 vỏ sò voso SeaShell #FFF5EE chọn
6 be be Beige #F5F5DC chọn
99 dây buộc cũ daybuoccu OldLace #FDF5E6 chọn
45 trắng bông hoa trangbonghoa FloralWhite #FFFAF0 chọn
59 ngà nga Ivory #FFFFF0 chọn
2 trắng đồ cổ trangdoco AntiqueWhite #FAEBD7 chọn
81 vải lanh vailanh Linen #FAF0E6 chọn
62 oải hương ửng đỏ oaihuongungdo LavenderBlush #FFF0F5 chọn
95 khói hồng khoihong MistyRose #FFE4E1 chọn
Màu sắc gần màu xám
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
48 tro tro Gainsboro #DCDCDC chọn
69 xám nhạt xamnhat LightGrey #D3D3D3 chọn
Xem
Ghi chú 1
125 bạc bac Silver #C0C0C0 chọn
25 xám đậm xamdam DarkGray #A9A9A9 chọn
Xem
Ghi chú 1
52 xám xam Gray #808080 chọn
41 tối toi DimGray #696969 chọn
76 xám phiến nhạt xamphiennhat LightSlateGray #778899 chọn
128 xám phiến xamphien SlateGray #708090 chọn
36 xám phiến tối xamphientoi DarkSlateGray #2F4F4F chọn
8 đen den Black #000000 chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây